โครงการ WAT “ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว”

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวฯ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินโครงการ WAT : Worship Activities Tradition “ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว” เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมีข้อมูลและแนวทางในการเดินทางเพื่อสักการะ ไหว้พระ ขอพร และได้สัมผัสความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดรายได้ในพื้นที่ต่าง ๆ ตาม 15 เส้นทางทั่วประเทศที่ ททท. สร้างสรรค์ โดยสำนักพุทธศาสนาฯ ได้มีการเตรียมการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตามมาตรการสาธารณสุข และมาตรฐานปลอดภัยด้านสุขอนามัยไว้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ททท. ยังนำเสนอผลงานสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่ดำเนินการและจัดทำทั้งในรูปแบบ Content Marketing และเส้นทางท่องเที่ยวที่พร้อมเสนอขายที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม อาทิ เส้นทางดูดาว เส้นทางคนโสด เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ และเส้นทางท่องเที่ยวตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นต้น

เพื่อส่งเสริมและเกิดการกระจายการเดินทางท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และช่วงเวลา พร้อมผลักดันแนวทางการส่งเสริมเมืองรองและชุมชนในรูปแบบ Local Experience เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจมาสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่น สนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือในการให้บริการทางการท่องเที่ยวและร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์