เตรียมจัดงาน “CMU Chiang Mai Winter Wonderland 2018” เพื่อผลักดันและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเอกลักษณ์ของเชียงใหม่

0
369

เมื่อ16.30 น. วันที่ 1 ธันวาคม 61  ที่ ไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศ.ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอุดม ชิดนายี เลขานุการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือเขต 1 อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลกิจรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.กรวรรณ สังขกร หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน CMU Chiang Mai Winter Wonderland 2018 ซึ่งถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 61 นี้ เพื่อแสดงศักยภาพ และความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในทุกๆ ด้าน ในการช่วยผลักดัน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น และสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้สัมผัสการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีล้านนาอย่างยั่งยืน โดยมีเส้นทางการท่องเที่ยว อาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ เป็นสื่อกลาง ซึ่งคาดว่าจะสามารถต่อยอดในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้เกิดรูปธรรมในการท่องเที่ยวทั้งกลุ่มจังหวัดได้ต่อไป

ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีนโยบายให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่อง ในโครงการ Smart City ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ให้ผู้ใช้งานได้เริ่มเรียนรู้และต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และปัญหาเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ให้ผู้ใช้งานได้เริ่มเรียนรู้และต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง ก่อนจะต่อยอดไปยังจังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียงในอนาคต ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการการดำเนินงานในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน เพื่อกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อน Smart City คือ “กินดี อยู่ดี มีสุข” โดยจะเร่งดำเนินการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการของรัฐบาล ในการเสริมสร้างและยกระดับฐานรากเรื่องของการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง และก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายรายได้จากเมืองหลัก สู่เมืองรอง และลดความเหลื่อมล้ำ

สำหรับ งาน CMU ChiangMai Winter Wonderland 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 22.00 น. ณ CMU Square (ไร่ฟอร์ด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้มาร่วมงาน จะได้เปิดมุมมองและประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ในการเดินทางเต็มเปี่ยมไปด้วยสีสัน และหลากหลายกิจกรรม ภายใต้ชื่อ “The 7 Wonders of Lanna Pavilion” ทั้ง Hands-on Workshop , Business forum , DIY ที่จะทำให้คุณหลงรักเชียงใหม่มากขึ้น และยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชุมชน สินค้าหัตถกรรมชนเผ่าต่างๆ ด้วย.