เชียงใหม่ เตรียมพร้อมการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ หลัง ศบค.มีมติรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ

0
289

เมื่อ 5 ตุลาคม 2563 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) ผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินเชียงใหม่ (AOC) ผู้แทนสายการบิน และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากร


โดยทั้งหมดได้ร่วมกันพิจารณาพื้นที่ ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อกำหนดกระบวนการให้บริการผู้โดยสาร เตรียมพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.มีมติเห็นชอบมาตรการเปิดประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist VISA: STV) แบบ “จำกัดจำนวน” ตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ภายใต้ 3 เงื่อนไขที่รัฐกำหนด โดยเบื้องต้น ทชม.มีความพร้อมด้านบุคลากรและทรัพยากร ในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศวันละ 2 เที่ยวบิน หรือไม่เกินวันละ 400 คน ทั้งนี้จะนำข้อสรุปที่ได้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการปฏิบัติ ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป.