พิธีเปิดกิจกรรม “พระมหากรุณาธิคุณ ค้ำจุนชาติพันธุ์” ในงาน Lanna Expo 2017

0
740

เมื่อ 23 มิถุนายน 60 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พระมหากรุณาธิคุณ ค้ำจุนชาติพันธุ์“Lanna Culture Ethnic”  ที่จัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเหมืองหลักของภาคเหนือ กำหนดจัดกิจกรรม “Lanna Culture Ethnic” เพื่อร่วมงาน Lanna Expo 2017ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งในและต่างประเทศ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับงาน “ Lanna Culture Ethnic เป็นกิจกรรมหนึ่งภายในเพื่องาน Lanna Expo 2017 เพื่อส่งเสริม การขยายตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มากขึ้น ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เป็นที่รู้จัก แก่ต่างประเทศ นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ, เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ให้รับทราบถึงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวและนำไปเสนอขายในรายการนำเที่ยว อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 ในช่วง Low Season และในปีนี้ได้จัดงานภายใต้แนวคิดที่ว่า “พระมหากรุณาธิคุณ ค้ำจุนชาติพันธุ์” เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยและดูแลกลุ่มชาติพันธุ์มาโดยตลอดเมื่อครั้งยังทรงพระชนม์ชีพ โดยได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและอีกหลายโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นตราบจนทุกวันนี้”

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์กว่า 20 กลุ่มของภาคเหนือตอนบนหนึ่ง อันได้แก่ ไทใหญ่ ไทลื้อ กะเหรี่ยง ม้ง ลีซู ไทยยอง ดาราอั้ง ไทยวน มอญ ลัวะ อิ่วเมี่ยน และ อาข่า เป็นต้น  โดยจะจัดเป็นพื้นที่จำลองของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ การสาธิตงานฝีมือหัตถกรรมตามภูมิปัญญาดั้งเดิม การแสดงทางวัฒนธรรมประจำเผ่า การแสดงแฟชั่น เครื่องแต่งกาย อาหารชาติพันธุ์สร้างสรรค์คุณภาพ ที่หาทานได้ยาก รวมถึงการเสวนาเรื่องผ้าและอาหารชาติพันธุ์ ในวันที่ 27 มิถุนายนนี้ เพื่อให้มีการบ่มเพาะต่อยอด สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป.

นอกจากนั้นแล้วยังจะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในฐานะกษัตริย์นักพัฒนา ผู้เปรียบประดุจผู้ให้ชีวิตใหม่แก่กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยอีกด้วย

อย่าลืมและอย่าพลาด Lanna Culture Ethnic ในงาน Lanna Expo 2017 วันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่