จัดงานย่านการค้าพาณิชย์ บ้านถวายหมู่บ้านหัตถกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8

0
568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย จัดงานย่านการค้าพาณิชย์ บ้านถวายหมู่บ้านหัตถกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 และงานหัตถกรรมล้านนา สร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านถวายสู่ตลาดประชาคมอาเซียน ณ ย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย สองฝั่งคลอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวณาญาณนันท์ สุริยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหงดง เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานย่านการค้าพาณิชย์ บ้านถวายหมู่บ้านหัตถกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 และงานหัตถกรรมล้านนา สร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนและในกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ โดยเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดสินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ไปยังอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะที่สำคัญของภาคเหนือ มีพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากและสามารถทำกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พร้อมทั้งส่งเสริมฟื้นฟู และอนุรักษ์สืบสานศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อยู่คู่ชนชาติไทยตลอดไป ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดง  และจำหน่ายสินค้าบ้านถวาย สินค้าจากเครือข่ายหัตถกรรมเชียงใหม่ และสินค้าเอกลักษณ์หัตถกรรม อาทิเช่น เครื่องเงิน ร่ม – กระดาษสา ดินเผาบ้านเหมืองกุง เป็นต้น