จังหวัดชลบุรี มอบตราสัญลักษณ์ SHA สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จังหวัดชลบุรี มอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ 10 ประเภท สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัด

ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ 10 ประเภท สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี ยกระดับการท่องเที่ยวรูปแบบ New Normal ให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข

ที่โรงแรม The Zing พัทยา จังหวัดชลบุรี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนายรณกิจ เอกสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมกันมอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ 10 ประเภท สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี จำนวน 188 สถานประกอบการ

สำหรับตราสัญลักษณ์ SHA นี้ เกิดขึ้นจากโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุขและมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administraino : SHA แบ่งเป็น 10 ประเภทกิจกรรม ได้แก่ 1.ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร 2.ประเภทโรงแรม ที่พัก และสถานที่จัดประชุม 3.ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4.ประเภทยานพาหนะ 5.ประเภทบริษัทนำเที่ยว 6.ประเภทสุขภาพและความงาม 7.ประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8.ประเภทกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9.ประเภทโรงละคร โรงมหรสพ และการจัดกิจกรรม และ 10.ประเภทร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่น ๆ ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวชลบุรี ผ่านการตรวจมาตรฐาน จำนวน 188 สถานประกอบการ

ด้าน นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กล่าวบนเวทีว่า SHA เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว ดังนั้น การตรวจสอบสถานประกอบการ หรือกิจการที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการแล้ว การตรวจสอบ Post Audit จึงให้นักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนาต่อไปผ่านระบบออนไลน์ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทำขึ้น และสุ่มตรวจสถานประกอบการโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการออกแบบตราสัญลักษณ์ โดยมีการระบุเลขหมายของตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับตรา SHA

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สามารถเพิกถอนตราสัญลักษณ์ SHA ได้ ในกรณีผู้ประกอบการไม่สามารถรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA ได้ – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์