เชียงใหม่จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง 135 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง 11 กลุ่มชาติพันธุ์ จาก 11 จังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 135 รูป ที่วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง 135 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง 11 กลุ่มชาติพันธุ์ จาก 11 จังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 135 รูป ที่วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชาชนเข้าร่วมพิธี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า โครงการพระธรรมจาริกเริ่มดำเนินการในปี 2508 ได้รับสมัครและจัดส่งพระสงฆ์ขึ้นไปปฏิบัติศาสนกิจบนภูเขาตามตะเข็บชายแดนแถบภาคเหนือ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางจิตใจของราษฎรบนพื้นที่สูงกับประชาชนทั่วไปให้มีความรักสามัคคีกัน โดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นตัวเชื่อมให้เกิดความสงบสุข เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา รู้จักการทำบุญตักบาตร เข้ารับการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และส่งบุตรหลานเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทเพื่อศึกษาเล่าเรียนและเป็นศาสนทายาท จนเกิดเป็นประเพณีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง

การทำพิธีบรรพชาในครั้งนี้ ได้กระทำตามแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเคร่งครัด โดยภิกษุ สามเณร ทั้งหมดจะอยู่จำพรรษาและศึกษาเล่าเรียน ที่วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ และวัดวิเวกวนาราม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 จนถึง 2562 มีกุลบุตรราษฎรบนพื้นที่สูงรับการบรรพชาอุปสมบท ทั้งสิ้น 11,195 คน แยกเป็น บรรพชาเป็นสามเณร 7,965 รูป อุปสมบทเป็นพระภิกษุ 3,230 รูป – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์