เชียงราย ทุ่มงบกว่า 42 ล้านบาท พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว พร้อมเดินหน้าโปรโมท

0
234

จังหวัดเชียงราย ทุ่มงบกว่า 42 ล้านบาท พัฒนา 12 หมู่บ้าน ก้าวขึ้นเป็น “หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” พร้อมเดินหน้าโปรโมทจับมือนักแสดงดัง แท่ง-ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพรีเซ็นเตอร์ หวังดึงนักท่องเที่ยวมาเยือนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

นายสมบูรณ์  ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ร่วมกันแถลงข่าว การจัดกิจกรรมออกแบบจัดทำสื่อส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยว ภายใต้โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวนมาก ที่บริเวณลานทะเลหมอก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นายสมบูรณ์  ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เพื่อเชื่อมโยงสินค้า OTOP ที่สะท้อนอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในท้องถิ่นนั้นๆ เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและบริการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน และจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พบว่า โครงการนี้เป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้ชุมชนได้ตื่นตัวและเกิดการรวมพลังชุมชนในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชนให้มีคุณค่า ช่วยสร้างงานและรายได้แก่ชุมชน สามารถจูงใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในชุมชน นับเป็นการสร้างรายได้กับคนในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ด้านนายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย จำนวน 12 หมู่บ้าน ใน 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงของ อำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอเวียงแก่น

พัฒนาการจังหวัดเชียงราย กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับ 12 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดกิจกรรมออกแบบจัดทำสื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง โดยดารานักแสดง ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง มาเป็นพรีเซ็นเตอร์เพื่อนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของ 12 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ที่ล้วนมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจให้เดินทางมาเยือนต่อไปในอนาคต.