สมาชิกวุฒิสภา ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีถึงการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประกันตนกรณีการระบาดของโรคโควิด – 19

สมาชิกวุฒิสภา ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีถึงการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประกันตนกรณีการระบาดของโรคโควิด – 19

การประชุมวุฒิสภา ในเวลา 10.00 น. วันนี้(22 มิ.ย.63) มีวาระพิจารณากระทู้ถามนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 เรื่อง ได้แก เรื่อง การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ถามโดยนายอำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และเรื่องการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประกันตนกรณีการระบาดของโรคโควิด – 19 ที่นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้ตั้งถาม รวมถึงกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอให้ยกระดับนกนางแอ่นที่ทำรังในสิ่งปลูกสร้างบ้านรังนกนางแอ่นเป็นสัตว์เศรษฐกิจของเกษตรกรและให้ภาคธุรกิจสามารถจำหน่ายรังนกนางแอ่นส่งออกตลาดต่างประเทศได้อย่างเสรีเพื่อนำเงินรายได้เข้ามาฟื้นฟูประเทศหลังการระบาดขอโรคโควิด-19 ซึ่งนายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้ตั้งถาม

นอกจากนี้ ยังมีวาระสำคัญคือ ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. วงเงินกว่า 88,000 ล้านบาท ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว โดยวุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 143 กำหนด – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์