ศาลล้มละลายกลาง รับคำขอฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย โดยได้พักการชําระหนี้ทันที

ศาลล้มละลายกลาง รับคำขอฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว โดยได้พักการชําระหนี้ทันที

วันนี้ (27 พ.ค) เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ที่ผ่านมา เพจ ”สื่อศาล” ได้รายงานผลการพิจารณากรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ ต่อศาลล้มละลายเมื่อวานนี้ (26 พ.ค) เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 โดยศาลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว โดยจะมีนัดไต่สวน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.

และสั่งให้ประกาศคำสั่งรับคำร้องขอและวันเวลานัดไต่สวนในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อยหนึ่งฉบับไม่น้อยกว่าสองครั้งห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน กับให้ส่งสำเนาคำร้องขอแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายตามบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้และแก่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรมบังคับคดี และให้ส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 90 / 9 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และให้ประกาศวันเวลานัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทางหนึ่ง หากเจ้าหนี้ประสงค์คัดค้าน ให้ยื่นคำคัดค้านก่อนวันนัดไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่าสามวัน มิฉะนั้นถือว่าไม่คัดค้าน

อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลมีคำสั่งรับคำรับร้อง ส่งให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับการคุ้มครองให้เข้าสู่สภาวะการพักชำระหนี้ หรือ automatic stay ตามมาตรา 90/12 ตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ.2483 ทันที – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์