รับมือการใช้ไฟฟ้าช่วงฤดูร้อน ประหยัดและปลอดภัย

นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า ช่วงฤดูร้อน จะมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าและสถิติแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น MEA จึงจัดเตรียมแผนงานปรับปรุงสำหรับรองรับการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า พร้อมนำนวัตกรรมที่ทันสมัย ควบคุมแรงดันและการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ระบบไฟฟ้าเพียงพอ ปลอดภัยและมีระบบการทำงานภาคสนาม เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ โดยใช้ MEA Smart Life Application สามารถถ่ายภาพ แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้ทันทีนอกจากนี้ MEA ยังเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์มักจะเกิดพายุฤดูร้อน จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า ลงพื้นที่บำรุงรักษาระบบจำหน่าย ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองในสถานที่สำคัญ เพื่อให้ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของ MEA มีประสิทธิภาพ รวมถึงการรองรับเหตุฉุกเฉินและขัดข้องต่างๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ มีการวางแผนงานดูแลระบบไฟฟ้า 24 ชั่วโมง


MEA แนะนำการประหยัดไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อน ยึดหลัก “ปิด – ปรับ – ปลด – เปลี่ยน” โดยปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ ปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศมาอยู่ที่ระดับ 26-27 องศาเซลเซียส พร้อมเปิดพัดลมควบคู่ช่วยให้ประหยัดพลังงาน ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน เปลี่ยนไปใช้เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพสูง และหมั่นล้างเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากประชาชนพบเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด หรือไม่ปลอดภัย แจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130