รัฐบาล มุ่งเป้าช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง คนไร้บ้าน

0
35

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าของศูนย์ปฏิบัติการบริหารภาวะวิกฤติโควิด-19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบาก จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ครอบคลุมทั่วทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน ไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียงและประสบปัญหาทางสังคมทั่วประเทศแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2564 รวมจำนวน 66,048 ราย ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน 11,489 ราย คนพิการ 14,842 ราย ผู้สูงอายุ 9,697 ราย ผู้ป่วยติดเตียงและป่วยเรื้อรัง 1,153 ราย คนเร่ร่อนและคนไร้ที่พึ่ง 2,355 ราย สตรีตั้งครรภ์ 126 ราย และผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆ 26,386 รายขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานคร ยังเดินหน้าฉีดวัคซีนเชิงรุกด้วยหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 10 กันยายน 2564 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในชุมชนและพื้นที่บริเวณรอบกรุงเทพมหานคร มุ่งเป้ากลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ คนพิการ รวมถึงคนไร้บ้าน ที่ได้ร่วมสำรวจกับเครือข่าย มีประมาณ 1,200-1,500 คน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19


นางสาวรัชดา ยังเปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด – 19 “ซิโนฟาร์ม” จากสภากาชาดไทย จำนวน 100,000 โดส โดยจะร่วมกับสำนักอนามัย และกรุงเทพมหานคร จัดตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีนในชุมชน และจัดชุดบริการเคลื่อนที่สำหรับกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นการดำเนินการเชิงรุก ตามความมุ่งหวังของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี เพื่อดูแลกลุ่มเปราะ กลุ่มคนตกหล่น ให้เข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว


หากประชาชนกลุ่มเปราะบางที่กำลังประสบปัญหาทางสังคมและได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิด-19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง หรือสายด่วนคนพิการ โทร. 1479 บริการ 24 ชั่วโมง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่