รมว.กระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ลำปาง ผลักดันโรงไฟฟ้าชุมชน นำรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

รมว.กระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ลำปาง ผลักดันโรงไฟฟ้าชุมชน นำรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่พบปะผู้แทนเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่วิสาหกิจชุมชนไผ่เพชรล้านนา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พร้อมเยี่ยมชมตัวอย่างสวนไผ่ ที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมเป็นพืชพลังงานและพืชเศรษฐกิจ รวมถึงการจัดการพลังงานชุมชนในรูปแบบอื่นๆ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การมาในครั้งนี้ เป็นการดูในเรื่องความพร้อมของพื้นที่ ซึ่งตามเจตนารมณ์ของกระทรวงพลังงาน จะแปลให้พื้นที่ ที่มีวัตถุดิบทางด้านพลังงาน สามารถที่จะต่อยอดนำเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า ให้เกิดความมั่นคง โดยพื้นที่แห่งนี้ ถือว่ามีความพร้อม น่าส่งเสริมในการใช้ไม้ไผ่กับโรงไฟฟ้าชุมชน ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือเป็นการดูว่าจะสามารถดำเนินการควบคู่กันได้อย่างไรต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยังได้กล่าวต่ออีกว่า ทั่วประเทศมีความพร้อมในการทำโรงไฟฟ้าชุมชน ซึ่งมีประชาชนสนใจและมีความตื่นตัว โดยวัตถุดิบที่จะปลูกเพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานชีวมวลก็มีอยู่หลากหลาย ที่เป็นไม้โตเร็ว ซึ่งการที่เรานำวัตถุดิบเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ตนมองว่า ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงานได้ โดยเชื่อมโยงความมั่นคงด้วยโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบที่ตั้งใจจะดำเนินการ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โรงไฟฟ้าชุมชนของทางกระทรวง

ในส่วนของวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนนั้น ถือเป็นการกระจายให้โรงไฟฟ้ามีขนาดเล็กลงและเป็นโรงไฟฟ้าของท้องถิ่น ผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นเหมือนต่างประเทศ โดยจะเป็นการสร้างรายได้ตั้งแต่ชาวบ้านผู้ผลิตวัตถุดิบ รวมถึงสร้างรายได้จากการถือหุ้นในการขายไฟของชุมชน โดยบังคับให้ต้องมีเงินกองทุนโรงไฟฟ้าและต้องมีเงินคืนให้กับชุมชน เพื่อนำไปสร้างเศรษฐกิจฐานรากแก่ชุมชนต่อไป

ในส่วนของพลังงานสร้างชาติ นายสนธิรัตน์ ระบุ เป็นภาพรวมใหญ่ ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบาย Energy For All พลังงานเพื่อคนทุกคน ที่คนทุกคนสามารถเป็นเจ้าของพลังงานได้ โดยในช่วงที่ผ่านมา ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก็ได้มีการบูรณาการแผนงานทั้งหมดของกระทรวงพลังงาน อาทิ การยกระดับพลังงานชุมชน รวมถึงการยกระดับผลผลิตทางการเกษตรและเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อนำมาแปลงเป็นพลังงานและสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเกษตรกร – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์