พัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับโดรนเพื่อการเกษตร เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น มีความยั่งยืน

0
43

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร เน้นถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรปราดเปรื่อง เกษตรกรรุ่นใหม่ และเกษตรกรที่สนใจเป็นผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนเพื่อการเกษตร โดยคัดเลือกผู้สนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้นจนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ รวมทั้งยังคาดหมายว่าจะนำไปสู่การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่


ในปี 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ ความมั่นคง ความมั่งคั่งและความยั่งยืน โดยรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”


โดยการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติสำคัญคือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น