ผ่อนคลายมาตรการ เปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด พื้นที่สีเขียว สีฟ้า 1 มิถุนายนนี้

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่า สำหรับการเปิดบริการสถานบันเทิงที่มีลักษณะคล้ายกับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมถึงอาบอบนวด เปิดบริการได้ในพื้นที่สีฟ้าและพื้นที่สีเขียว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป จำกัดเวลาการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเปิดบริการได้ไม่เกิน 24.00 น.ลดการใช้แก้วร่วมกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การให้บริการที่มีการคลุกคลีสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้าจะต้องสวมหน้ากากอนามัย พนักงานนักร้องนักดนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ รวมถึงวัคซีนกระตุ้นมีการคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวันด้วย ไทยเซฟไทย หรือ App อื่นๆ ตรวจพนักงานทุกคนด้วย ATK ทุก 7 วัน และเมื่อมีอาการ หรือมีความเสี่ยง ปฏิบัติตามมาตรการ universal prevention


ผู้ประกอบการ จะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทำการประเมินตนเองผ่าน platform thai stop covid 2 plus และปฏิบัติตามมาตรการ COVID tree setting ตลอดจนควบคุมกำกับพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดย กระทรวงมหาดไทย กทม. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะทำการประเมินกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด


โดยอนุญาตให้เปิดดำเนินการเฉพาะสถานบันเทิงที่ขึ้นทะเบียนสถานบริการ/สถานประกอบการและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเท่านั้น จัดพื้นที่ให้บริการมีระยะห่างโต๊ะอย่างน้อย 1 เมตร มีการระบายอากาศที่ดีเพียงพอ จัดให้มีการตรวจสอบผู้รับบริการ ว่าได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงเข็มกระตุ้น แต่หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเจ้าหน้าที่สามารถสั่งปิดสถานประกอบการนั้นนั้นได้ ปลอดภัยจากการติดเชื้อ