ผู้ว่าฯ ลำปางติดตามสถานการณ์ภัยแล้งช่วยเหลือประชาชน

0
169

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่อำเภอสบปราบ สานต่องานพัฒนาเชิงรุก “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง” ทำการออกเยี่ยมเยือนชุมชนพบปะกับกลุ่มตัวแทนเกษตรกรชาวบ้านในเขตท้องที่ตำบลนายาง ร่วมตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และเยี่ยมชมผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในเชิงยับยั้งป้องกัน ซึ่งทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอรับงบประมาณจากทางจังหวัด มาใช้ในการดำเนินงานขุดลอกลำห้วยและสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำ สำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคภายในเขตท้องที่ชุมชน

        โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โครงการ “ขุดลอกเปิดทางน้ำลำห้วยแม่กาด เข้าพื้นที่กักเก็บน้ำใช้ เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร” ของชุมชนบ้านดง หมู่ที่ 2 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณของจังหวัด จากโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปี 2562 จำนวน 170,500 บาท มาใช้ในการดำเนินการขุดลอกลำห้วย ซึ่งได้ดำเนินการขุดลอกโดยใช้เครื่องจักร รวมระยะทาง 1,800 เมตร ทำการแบ่งพื้นที่การขุดลอกออกเป็นช่วงๆ จำนวน 4 ช่วงๆ ละ 450 เมตร และแต่ละช่วงได้ทำการขุดลอกลำห้วยให้มีขนาดความกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร พร้อมทั้งในแต่ละช่วงได้จัดสร้างทำนบดินชั่วคราว เพื่อชะลอการไหลของน้ำในลำห้วยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำให้กับฝายน้ำล้นของชุมชนบ้านดงด้วย โดยการดำเนินงานดังกล่าว นับเป็นความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความต้องการในเรื่องของน้ำ เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร ปลูกข้าว ทำไร่ ปลูกพืชผักตามฤดูกาล และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งปัจจุบันการขุดลอกลำห้วยแม่กาด ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย ทำให้ขณะนี้ในลำห้วยเริ่มที่จะมีน้ำกักเก็บเพิ่มมากขึ้น และชุมชนมีน้ำเพียงพอที่จะใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค ตลอดช่วงแล้งนี้

        ทั้งนี้ จากการสอบถามชาวบ้าน ทราบว่าแต่เดิมก่อนที่จะได้ทำการขุดลอกลำห้วย ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านดง จำนวนหลายครัวเรือนได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างนัก ขาดทั้งน้ำกิน น้ำใช้ เริ่มตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2562 เป็นต้นมา และปัญหาภัยแล้งได้ส่งผลกระทบไปถึงสัตว์เลี้ยง ทั้งหมู วัว ควาย ซึ่งชาวบ้านต้องลำบากเดินทางออกไปหาน้ำ จากแหล่งน้ำต่างพื้นที่นำมาให้กับสัตว์เลี้ยงที่ได้ทำการเลี้ยงไว้ โดยการที่ได้รับงบประมาณช่วยเหลือขุดลอกลำห้วยในครั้งนี้ ชาวบ้านชุมชนบ้านดง ตำบลนายาง ต่างรู้สึกดีใจและปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยทางตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาวบ้าน ต่างได้ออกมากล่าวถึงความรู้สึกที่ปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชนพื้นที่ได้รับการแก้ไข พร้อมฝากคำขอบคุณผ่านไปถึงยังรัฐบาลที่ได้ให้การสนับสนุนมอบงบประมาณให้กับทางจังหวัดได้นำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

        อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการช่วยเหลือครั้งนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านดง ยังมีความต้องการอยากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือเพิ่มเติม ทั้งในเรื่องของการขุดลอกฝายกักเก็บน้ำแม่ทาย ที่ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน ทั้งนี้ เพื่อจะให้อ่างเก็บน้ำสามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น ให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำของคนในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งยังมีความต้องการเครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อจะใช้ช่วยสูบน้ำเข้าไปยังพื้นที่ทำการเกษตร ตลอดจนมีความต้องการในเรื่องระบบน้ำ ของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อจะนำมาใช้ทดแทนระบบประปาหมู่บ้าน หรือประปาภูเขาที่มีใช้มาแต่เดิม ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาไม่สามารถใช้การได้ โดยปีนี้ไม่มีน้ำประปาภูเขาไหลผ่านให้ชาวบ้านได้ใช้เลยตลอดทั้งปี