ผบ.ทบ.สั่งเคอร์ฟิวหน่วยทหาร หลังมีทหารติดโควิด-19

0
33

กองทัพบก  25 มี.ค.-ผบ.ทบ. ออกคำสั่ง 7 ข้อ หลัง ทบ.มีทหารติดเชื้อโควิด 5 นาย กลุ่มเสี่ยงกักตัว 238 นาย เตือน ผบ.ร้อย -ผบ.พัน-ผู้การกรม-ผบ.กองพล หากไม่กำกับหรือขัดคำสั่ง โดนปรับย้ายทันทีสั่งห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าที่พักทหาร ห้ามกลับเข้าที่พักราชการเกิน 21.00น.ห้ามออกนอกพื้นที่ข้ามจังหวัดยกเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งหรือมีเหตุฉุกเฉิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้ออกคำสั่งการจากผู้บัญชาการทหารบก ถึงกำลังพลกองทัพบก  วันที่ 24 มีนาคม 2563  ระบุถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ซึ่งประเทศไทย ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อจำนวน 827 ราย เสียชีวิตแล้ว 4 รายซึ่งกระจายอยู่ใน 47 จังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยในส่วนของกองทัพบก มีกำลังพลที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 5 นาย กำลังพลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงและอยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 238 นายซึ่งกองทัพบกมีระบบการติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวด

กองทัพบกมีหน้าที่ในการเตรียมกำลังพลบุคลากรทางการแพทย์ และยุทโธปกรณ์ทุกประเภทในการสนับสนุนรัฐบาล  ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมและปกป้องกำลังพลและครอบครัวของกองทัพบกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงสั่งการให้ปฏิบัติตามคำสั่ง โดยมีผลการบังคับใช้กับกำลังพลในสังกัด ทบ.ทุกนาย ดังนี้

1. กำลังพลที่พักอาศัยในบ้านพักของทางราชการให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบริเวณโดยไม่จำเป็นห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักอาศัยโดยเด็ดขาดยกเว้นได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร จาก ผบช. (ระดับ ผบ.พัน. ขึ้นไปและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการโรคระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  และห้ามกลับเข้าบนพักของทางราชการเกินเวลา 21.00น. หากมีความจำเป็นให้ขออนุญาต ผบช. เป็นรายบุคคล 

ส่วนกำลังพลที่มีบ้านพักอาศัยส่วนตัวอยู่นอกหน่วยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการติดตาม และเฝ้าระวัง ให้แจ้งที่อยู่บ้านพักและช่องทางการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถติดตามตัวได้ ตลอดเวลา  ส่วนหน่วยที่มีการฝึกร่วมกับมิตรประเทศในที่ตั้งให้ดำเนินการตามมาตรการนี้เช่นเดียวกันยกเว้นการฝึกนอกที่ตั้งให้ปฏิบัติตามตารางการฝึก และคำสั่งของกองทัพบกเรื่องมาตรการควบคุมโรคระบาด

2. การเดินทางออกนอกพื้นที่ กทม. หรือจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่งให้กระทำได้ในเฉพาะกรณีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง  หากไม่มีคำสั่งให้กำลังพลทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ในที่ตั้งปกติ   ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมถึงวันที่ 22 เมษายน 2563 ยกเว้นการลากิจที่จำเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉินให้รายงานโดยตรงต่อ ผบช.ของตนเองและ ผบช. จะต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วนและอนุมัติโดยรวดเร็ว

Loading…

3. ให้ ผบ.หน่วย ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดความแออัดของกำลังพลและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคให้กับกำลังพลและเพื่อกักบริเวณในการระวังผู้ที่กลับจากการลาพัก   4. ให้หน่วยปรับเปลี่ยนระเบียบปฏิบัติ ประจำวันเพื่อป้องกันโรคตามคำแนะนำและขอให้รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด   5. งดการปล่อยลาพักของทหารกองประจำการ  เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคสำหรับการเยี่ยมญาติสามารถปฏิบัติได้แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการการระวังป้องกันโรคระบาด  ส่วนทที่ได้ลาพักไปแล้วเมื่อกลับมา ขอให้หน่วยได้จัดสถานที่ให้อยู่ต่างหากและกันตัวเองออกจากกำลังพลส่วนใหญ่เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าสังเกตอาการหากพบอาการป่วยให้ส่งตรวจรักษาทันที

6. ให้ทุกหน่วยพิจารณาจำกัดทางเข้า – ออกของหน่วยส่วนกองรักษาการณ์ให้แปรสภาพเป็น จนท.คัดกรอง, เฝ้าระวัง บุคคลเข้าหน่วยโดยจัดหาอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล สำหรับล้างมือตามจุดเข้า – ออกโดยกำลังพลที่ปฏิบัติหน้ที่กองรักษาการณ์ให้ใส่หน้ากากทุกนาย และ 7. ผู้บังคับกองร้อย และผู้บังคับกองพันจะต้องเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้บังคับการกรมและ ผบ.พลหรือเทียบเท่าเป็นผู้กำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง หากไม่กำกับการปฏิบัติฯหรือได้รับการรายงานฯ ถือว่าขัดคำสั่ง จะมีผลในการปรับย้ายทันที 

นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังให้ทางเลือกแก่พลทหารกองประจำการที่กำลังจะปลดประจำการสิ้นเดือนเมษายนนี้สามารถสมัครเป็นทหารกองประจำการต่อโดยกองทัพบกจะพิจารณาโอกาสให้เป็นนักเรียนนายสิบ  ที่จะสามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัว มีรายได้และสวัสดิการที่ชัดเจนแน่นอนและขอขอบคุณผู้ที่ประสงค์จะขอปลดประจำการในเดือนเมษายนนี้  ที่ได้เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการรับใช้ประเทศชาติและการช่วยเหลือประชาชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ขอให้ตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งว่ามีงานรออยู่ ก่อนที่จะขอปลดประจำการพร้อมย้ำให้กำลังพลทุกนายติดตามสถานการณ์และปฏิบัติตามคำสั่งของกองทัพบกที่ได้สั่งการไปแล้วอย่างเคร่งครัด .-สำนักข่าวไทย