นายกชี้แจงพระราชกำหนดกู้เงิน 3 ฉบับ รับมือผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุม

นายกรัฐมนตรี ชี้แจงพระราชกำหนดกู้เงิน 3 ฉบับ รับมือผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง เป็นพิเศษ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยวาระสำคัญคือ พิจารณาเรื่องด่วนตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ประกอบด้วย พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 , พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 , พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.2563

โดยในส่วนของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาชี้แจงด้วยตนเอง ว่า พระราชกำหนดกู้เงินทั้ง 3 ฉบับ รัฐบาลตราขึ้นเพราะมีความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องมีแผนและมาตรการดูแลในขณะที่เกิดสถานการณ์และต้องเยียวยาฟื้นฟูประเทศในทุกมิติ ทั้งด้านโครงสร้างสาธารณสุข ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การดูแลภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้เสนอ พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ วงเงินรวม 1.9 ล้านล้านบาท เพื่อใช้รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ซึ่งทั้งหมดประกาศลงราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมาแล้ว

สำหรับกรอบเวลาในการอภิปรายกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคมนี้ รวม 5 วัน ตั้งแต่เวลา 09.30 น. -20.00 น. เพื่อไม่ให้กระทบต่อประกาศเคอร์ฟิว กำหนดอภิปรายฝ่ายละ 24 ชั่วโมง ซึ่งในส่วนของรัฐบาลจะรวมเวลาการชี้แจงของคณะรัฐมนตรีด้วย – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์