ทุเรียนไทยปลอดเชื้อ Covid-19 ผ่านมาตรฐาน GAP และ GMP

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมสวนกระดุมทอง ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืชอาหาร (GAP ทุเรียน) จังหวัดจันทบุรี ว่า อยากเชิญชวนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการล้งให้ความสำคัญกับมาตรฐาน GAP และ GMP เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภค ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศจีนเป็นคู่ค้าหลักของไทย ได้มีการทำพิธีสารระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องกัน 2 ประเทศ ไทย-จีน ผลไม้ไทย 5 ชนิดคือ ทุเรียน มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง และของจีน 5 ชนิดคือ แอปเปิ้ล สาลี่ ส้ม พุทรา องุ่น ที่ต้องขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุจากสถานการณ์ Covid-19 จีนเข้มงวดจริงจังกับมาตรฐานผลไม้สดจากไทย โดยให้ไทยตรวจเข้มในการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช ดังนั้นที่สวนทุเรียนของเกษตรกรต้องมี GAP และโรงคัดบรรจุต้องมีมาตรฐาน GMP เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับทุเรียนที่มีปัญหาและรับรองมาตรฐานทุเรียนไทยที่ส่งออกตลาดต่างประเทศให้มีคุณภาพ แสดงศักยภาพของทุเรียน/ผลไม้ไทย ที่มีคุณภาพมาตรฐานเหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนในตอนนี้


ซึ่งปัจจุบันเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญ สำหรับสวนกระดุมทองได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP พืช การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการผลิตทุเรียน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อให้กระบวนการผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ สวนกระดุมทอง ยังได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อ Covid-19 ในสวนอย่างเคร่งครัด