ชลาธารแห่งความรัก

0
1157
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพิชัย รัตตกุล เข้าเฝ้า ก่อนจะเดินทางไปรับหน้าที่ เป็นประธานโรตารี่สากลคนแรกของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2545-2546
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพิชัย รัตตกุล เข้าเฝ้า ก่อนจะเดินทางไปรับหน้าที่ เป็นประธานโรตารี่สากลคนแรกของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2545-2546

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอด 69 ปี ที่ทรงครองราชย์สมบัติ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชนในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ พระราชทานแนวคิด แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ จนนำไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ เพื่อทำนุบำรุงเกษตรกรรมให้พัฒนาก้าวหน้า เพราะคนไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะพระองค์ทรงทราบดีว่า หากมีน้ำเพียงพอ ก็สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น

นายพิชัย รัตตกุล อดีตประธานโรตารี่สากล เดินทางไปยัง หนองโนนต่าย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านเสาวัด ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้าง โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย
นายพิชัย รัตตกุล อดีตประธานโรตารี่สากล เดินทางไปยัง หนองโนนต่าย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านเสาวัด ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้าง โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย

แต่นั้น  มิใช่งานง่ายเลย การหาแหล่งน้ำนั้น ต้องมีความเชื่อมั่น ความเพียรพยายาม และการมุมานะทำงานอย่างหนัก เพื่อเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง โดยเฉพาะในเขตภาคอีสานซึ่งมีน้ำฝน และน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไม่เพียงพอให้ชาวนา ทำไร่ไถนา ปลูกพืชนอกเขตชลประทานได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอตามที่พืชต้องการ

พระองค์ท่านทรงมีวิสัยทัศน์  เล็งเห็นความจำเป็นอันเร่งด่วนของการมีอ่างเก็บน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำฝนในฤดูฝน และปล่อยน้ำในฤดูแล้ง สู่ไร่นาเพื่อการเพาะปลูก

ภายหลังการทรงงานอย่างหนักหลายปีต่อเนื่อง  เป็นผลทำให้เกิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีการขุดอ่างเก็บน้ำหลายพันแห่งทั่วประเทศ อำนวยให้ชาวนาสามารถเพาะปลูกข้าว พืชไร่อื่น ๆ ได้ปีละ 2-3 ครั้ง

มาบัดนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย ทำให้เหล่าพสกนิกรกว่า 70 ล้านคน แสนวิโยคโศกอาลัยในความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตาม พระองค์ท่านได้ทรงมอบวิสัยทัศน์อันก้าวไกลและเฉียบแหลม ให้แก่การพัฒนาประเทศชาติในหลากหลายวิถีทาง พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงสาธิตให้เห็นถึงวิธีทำ แต่ทรงลงมือปฏิบัติให้เป็นจริง ทรงติดตามความคืบหน้าของโครงการที่พระองค์ทรงเชื่อว่าจะยังประโยชน์สุขแก่พสกนิกรทั้งมวลของพระองค์ท่าน

นายพิชัย รัตตกุล อดีตประธานโรตารี่สากล เดินทางไปยัง หนองโนนต่าย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านเสาวัด ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้าง โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย
นายพิชัย รัตตกุล อดีตประธานโรตารี่สากล เดินทางไปยัง หนองโนนต่าย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านเสาวัด ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้าง โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย

หากชาวไทยทั้งหลายสามารถเจริญตามรอยพระบาท  ที่ทรงงานนำทางมายาวนานกว่า 69 ปี โดยปราศจากคำบ่นหรือความผิดหวังแล้ว ก็เท่ากับว่าเหล่าพสกนิกรชาวไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนเหนือเกล้าของปวงประชาทุกหมู่เหล่า

พระองค์ทรงริเริ่มการสร้างแก้มลิงด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภค ต่อมารัฐบาลได้จัดสรรงบพิเศษรายปีเพื่อสร้างแก้มลิงต่อ จนกระทั่งบัดนี้

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังคงต้องการแก้มลิงอย่างยิ่งยวดและเร่งด่วน

ต้องยอมรับความจริงว่า แม้พระองค์ท่านเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย สิ่งที่สืบทอดรวมถึงความฝันของพระองค์ยังคงสถิตอยู่กับพสกนิกรตราบนิรันดร์  สมควรที่พวกเราต้องดำเนินตามรอยพ่อผู้ทรงงานหนักมากว่า 70 ปี ด้วยการสานต่อโครงการแก้มลิงให้เจริญรุดหน้าสืบไป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ขององค์กรโรตารีในประเทศไทย และด้วยเหตุผลนี้  โรแทเรียนน้อมศิระกรานกราบแทบพระยุคลบาท  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ด้วยการมุ่งบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

ด้วยผมได้มีโอกาสรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในหลวง รัชกาลที่ 9 ในหลากหลายโครงการ จึงน้อมสำนึกว่า พระองค์ท่านคงทรงพอพระราชหฤทัย หากมีใครสามารถดำเนินโครงการแก้มลิงต่อไป ให้เกิดความยั่งยืนต่ออาชีพของเกษตรกรไทย

โครงการแก้มลิงจึงผุดขึ้นในห้วงความคิดของผม  และด้วยความช่วยเหลือจากโรแทเรียนในประเทศและต่างประเทศ   ผมมั่นใจว่าองค์กรโรตารี  สามารถมีบทบาทเล็ก ๆ รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท แม้จะเป็นเสี้ยวหนึ่งในความฝันของพระภูมิพลมหาราช รัชกาลที่ 9 ว่าด้วยโครงการแก้มลิงอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรกรรม

ผมนอนไม่หลับหลายคืน  ใคร่ครวญตรึกตรองถึงภารกิจของแนวทางและวิธีใดที่ดีที่สุด  ที่จะเริ่มต้นดำเนินโครงการแก้มลิงต่อไป  ผมมีความมั่นใจว่า มิตรโรแทเรียนในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเพื่อนในแวดวงธุรกิจจะร่วมด้วยช่วยกัน แปรความใฝ่ฝันนี้ให้บรรลุผลสำเร็จ

ผมตระหนักดีว่า โครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยมากที่สุด และเป็นที่ปรารถนาของประชากรรากหญ้า จึงขอตั้งปณิธานว่า ผมจะใช้ความเพียรพยายามทุ่มเททุกแนวทางจนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนี้ประสบความสำเร็จ

ผมได้รีบดำเนินการก้าวแรก ติดต่อกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเรียนปรึกษากับท่านอธิบดีกรมชลประทาน เกี่ยวกับแผนการพัฒนาแหล่งน้ำของโรตารี

เมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว แก้มลิงของโรตารีจะมีความยาว 1,000 เมตร กว้าง 812 เมตร และลึก 3.5 เมตร ต้องขุดลอกดินโคลน และหินออกประมาณ 2,108,750 คิวบิกเมตร

ในฤดูแล้ง แก้มลิงนี้สามารถเก็บกักน้ำฝนได้ประมาณ 2.4 ล้านคิวบิกเมตร เพียงพอให้ชาวไร่ชาวนานับหมื่นรายทำการเพาะปลูกในยามฟ้าฝนไม่เป็นใจ เอื้อให้ปลูกพืชได้ปีละ 2-3 ครั้ง เพิ่มพูนรายได้ครัวเรือนของชาวนา และยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

คาดว่าค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอยู่ประมาณ 35 ล้านบาท หรือ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยชำระงวดแรก 10 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน 2560 งวดที่สอง 10 ล้านบาทในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และชำระส่วนที่เหลือ 15 ล้านบาท เมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน/พฤษภาคม 2561

ผมและอธิบดีกรมชลประทานจะลงนามในหนังสือบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในเร็ววันนี้ งานก่อสร้างจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2560 และกำหนดเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤษภาคม 2561

สถานที่ก่อสร้างแก้มลิง ได้แก่ บ้านเสาวัด หมู่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ผมจึงขอแรงสนับสนุนจากทุกท่าน วิงวอนขอทุกบาททุกสตางค์เท่าที่ท่านสามารถเกื้อกูลโครงการแก้มลิงนี้ให้บรรลุความสำเร็จ

ไม่เพียงแต่การสนับสนุนโดยส่วนตัวจากท่าน แต่รวมถึงการบริจาคทุน DDF ของภาคให้แก่โครงการนี้ด้วย

ผมขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นหนึ่งชุด เพื่อบริหารกำกับดูแลโครงการนี้ โดยผมเป็นประธาน มีสามอดีตผู้ว่าการภาค และอีกหนึ่งอดีตนายกสโมสรของสโมสรโรตารีสกลนคร ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ตั้งของแก้มลิงนี้ เป็นกรรมการ

หากท่านกรุณาตัดสินใจสนับสนุนคำวิงวอนนี้ โปรดบริจาคทุนทรัพย์ได้ที่ มูลนิธิภาคโรตารีไทย (บริจาค) ธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 718-2-29510-2 (ออมทรัพย์) ถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระราม 4) 193/5 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ภายหลังโครงการเสร็จสมบูรณ์ จะนำเสนอรายงานบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมกับการรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างเป็นระยะ

หากท่านต้องการข้อมูลใด ๆ โปรดติดต่อ

ผู้อำนวยการดนุชา ภูมิถาวร ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

email: [email protected]

หรือผม email: [email protected]

ผมจะรอรับฟังข่าวดีจากท่าน และขอขอบคุณทุกท่านด้วยความจริงใจอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
พิชัย  รัตตกุล
อดีตประธานโรตารีสากล

บริเวณก่อสร้างแก้มลิงหนองโนนต่าย (มุมสูง)
บริเวณก่อสร้างแก้มลิงหนองโนนต่าย (มุมสูง)

สภาพพื้นที่เกษตรของชาวบ้านรอบหนองโนนต่าย
สภาพพื้นที่เกษตรของชาวบ้านรอบหนองโนนต่าย

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณรอบหนองโนนต่าย ประกอบด้วย บ้านดงเสียว บ้านนาหวาย และบ้านเสาวัด มารอต้อนรับ ท่านพิชัย รัตตกุล และคณะของโรตารี เพื่อให้ข้อมูลถึงปัญหาและความเดือดร้อนต่างๆในการทำการเกษตร
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณรอบหนองโนนต่าย ประกอบด้วย บ้านดงเสียว บ้านนาหวาย และบ้านเสาวัด มารอต้อนรับ ท่านพิชัย รัตตกุล และคณะของโรตารี เพื่อให้ข้อมูลถึงปัญหาและความเดือดร้อนต่างๆในการทำการเกษตร
บริเวณก่อสร้างแก้มลิง ระยะ 1
บริเวณก่อสร้างแก้มลิง ระยะ 1
ข้าวที่ชาวบ้านปลูกติดกับลำห้วยหวาย
ข้าวที่ชาวบ้านปลูกติดกับลำห้วยหวาย
ดินที่จะขุดออก
ดินที่จะขุดออก
ท่อน้ำที่ชาวบ้านสูบน้ำจากหนองไปใช้ทำการเกษตร
ท่อน้ำที่ชาวบ้านสูบน้ำจากหนองไปใช้ทำการเกษตร
บริเวณรอบข้างหนอง
บริเวณรอบข้างหนอง
ระยะที่ 1 เริ่มจากบริเวณพุ่มไม้ขึ้นไป
ระยะที่ 1 เริ่มจากบริเวณพุ่มไม้ขึ้นไป
ลำห้วยหวาย
ลำห้วยหวาย
วิธีการสูบน้ำมาใช้ของชาวบ้านในปัจจุบัน
วิธีการสูบน้ำมาใช้ของชาวบ้านในปัจจุบัน
สภาพถนนรอบหนองเป็นดินลูกรัง
สภาพถนนรอบหนองเป็นดินลูกรัง
หนองน้ำมีสภาพตื้นเขิน
หนองน้ำมีสภาพตื้นเขิน
อาคารระบายน้ำล้น
อาคารระบายน้ำล้น
อุปกรณ์ที่ชาวบ้านใช้สูบน้ำ
อุปกรณ์ที่ชาวบ้านใช้สูบน้ำ
ดินที่จะขุดออก
ดินที่จะขุดออก