จีนเปิดด่านนำเข้าผลไม้ไทยเพิ่ม 2 ด่าน

เกษตรฯ เจรจาสำเร็จ จีนเปิดด่านนำเข้าผลไม้ไทยเพิ่ม 2 ด่าน เม.ย.นี้ โดยด่านใหม่ตงซิงรองรับรถขนส่งสินค้าได้ไม่น้อยกว่า 2,000 คัน/วัน ส่วนด่านโหย่วอี้กวนเป็นด่านขนส่งทางรถไฟที่จีนเปิดให้ไทยเป็นครั้งแรก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้รับรายงานจากกรมวิชาการเกษตรในช่วงเช้าที่ผ่านมาว่า ทางการจีนแจ้งเปิดด่านนำเข้าผลไม้จากไทยเพิ่ม 2 ด่าน คือ ด่านตงซิงขนส่งทางรถยนต์และด่านรถไฟผิงเสียง ซึ่งนับเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญต่อการส่งออกผลไม้ไปจีน เนื่องจากจีนได้บันทึกลงในพิธีสารที่ตกลงกันเปิดให้รถผลไม้จากไทยสามารถใช้เส้นทางใดก็ได้ในการขนส่ง รวมถึงเพิ่มจำนวนด่านที่อนุญาตให้ส่งออกและนำเข้า โดยด่านฝ่ายไทย ได้แก่ ด่านตรวจพืชเชียงของ ด่านตรวจพืชบึงกาฬ ด่านตรวจพืชนครพนม ด่านตรวจพืชมุกดาหาร และจุดผ่อนปรนบ้านผักกาดของจังหวัดจันทบุรี ส่วนด่านฝ่ายจีนเดิมเปิดเฉพาะด่านโม่หัน ด่านโหย่วอี้กวน เมื่อเพิ่มด่านตงซิงและด่านรถไฟผิงเสียง จึงลดข้อจำกัดในการขนส่งของทั้ง 2 ฝ่ายได้เร่งเจรจา “ร่างพิธีสารการขนส่งผลไม้ไปจีนทางบก” ฉบับใหม่ร่วมกับฝ่ายจีนและมอบหมายกรมวิชาการเกษตรดำเนินการต่อเนื่อง จนนำมาสู่การเเปิดด่านและเส้นทางใหม่ที่จะเริ่มปลายเดือนเมษายนนี้ซึ่งทันช่วงฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออกสู่ตลาดพอดี

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ที่ผ่านมาการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนทางบกผ่านลาวและเวียดนามเข้าสู่จีนที่ด่านโหย่วอี้กวน แต่จำนวนรถที่ขนส่งต่อวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเกิดการระบาดของโควิด-19 ซึ่งศุลกากรจีนเคร่งครัดการตรวจสินค้าเกษตรที่นำเข้าและส่งออกผ่านด่านเกษตร ล่าสุดฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวแจ้งปัญหาการปิดด่านการค้าชายแดนจีน–เวียดนามที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงของจีนหลายแห่ง โดยให้รถสินค้าผลไม้ของเวียดนามต้องเข้าสู่จีนที่จุดเดียวกับรถสินค้าผลไม้ของไทย คือ ด่านโหย่วอี้กวน ทำให้รถติดหน้าด่านสะสมเป็นทางยาว 15 กิโลเมตร ส่งผลต่อคุณภาพของผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียนที่สุกก่อนถึงมือผู้บริโภค ดังนั้น รมว.เกษตรฯ จึงเร่งเจรจากับจีนเพื่อจัดทำร่างพิธีสารการขนส่งผลไม้ไปจีนทางบก ฉบับใหม่ แล้วมอบหมายกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ประสานงานกับกระทรวงศุลกากรของจีน (GACC) เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนจนเป็นผลสำเร็จ

สำหรับด่านใหม่ คือ ด่านตงซิงตั้งอยู่ที่เมืองตงซิง อำเภอฝังเฉิงกั่ง เขตกว่างซีจ้วงของจีน ซึ่งอยู่ห่างจากด่านหม่งไก๋ จังหวัดกว๋างนิญของเวียดนามเพียง 100 เมตร โดยได้รับอนุญาตให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศเป็นแห่งที่ 2 ของเขตกว่างซีจ้วงต่อจากด่านโหย่วอี้กวน สามารถรองรับรถสินค้าเข้าออกได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 คันต่อวัน จึงเป็นด่านที่มีศักยภาพในการนำเข้าผลไม้จากไทย

ส่วนด่านรถไฟผิงเสียงตั้งอยู่ที่เมืองผิงเสียง เขตกว่างซีจ้วงของจีน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากด่านโหย่วอี้กวน โดยเป็นด่านรถไฟเพียงแห่งเดียวของเขตกว่างซีจ้วงที่ได้รับอนุญาตให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้ ตู้สินค้าผลไม้ไทยที่ขนส่งทางรถยนต์สามารถเปลี่ยนมาขนส่งโดยรถไฟ เพื่อเข้าสู่จีนได้ที่สถานีรถไฟด่งดัง ดังนั้น การอนุญาตให้นำเข้าผลไม้ไทยผ่านด่านดังกล่าวของจีน นับเป็นการพลิกรูปแบบการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน โดยเพิ่มเส้นทางรถไฟ จากเดิมมีเพียงทางรถยนต์ ทางเรือ และทางอากาศเท่านั้น ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะเร่งแจ้งผู้ส่งออกถึงทางเลือกใหม่ในการขนส่งผลไม้ไปจีน รวมถึงมั่นใจว่าผลไม้ที่ส่งไปจีนยังคงคุณภาพที่ดี โดยไม่เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา – สำนักข่าวไทย