จัดเวทีเสวนา “ปลดล็อกกัญชา-กัญชงไทย ไปสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก”

0
160

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดงานเสวนาหัวข้อ “ปลดล็อกกัญชา-กัญชงไทย ไปสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก” ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท  กรุงเทพฯ โดยมีสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจนผู้แทนสถานกงสุลและผู้แทนจากสถานทูตร่วมรับฟังเสวนากว่า 50 คน

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า เมื่อกลางเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศปลดล็อกกัญชาและกัญชงให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่เป็นยาเสพติด ยกเว้น ช่อดอก ใบที่ติดกับช่อดอกและเมล็ดกัญชา ที่ยังคงเป็นสารเสพติดอยู่ เนื่องจากอนุสัญญาระหว่างประเทศยังกำหนดให้เป็นยาเสพติด แต่สามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ได้และจะต้องได้รับอนุญาตในการปลูก การสกัดและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในทุกกระบวนการจากคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งในอาเซียนถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรก ที่มีการอนุญาตให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์โดยถูกต้องตามกฎหมาย ถือเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รัฐบาลไทยต้องการส่งเสริมให้มีการวิจัยศึกษา เพื่อจะนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพโลก นอกจากนี้ยังคาดหวังว่ากัญชาและกัญชงจะเป็นพืชที่ทำให้ประชาชนและเกษตรกรไทยมีรายได้จากการปลูก อย่างไรก็ตามกัญชาก็มีทั้งคุณและโทษ มาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลไทยจะดำเนินการจึงต้องมีความรัดกุมรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบสร้างความเสียหายแก่ประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความยืดหยุ่น ที่จะทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจ รวมถึงเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาได้อย่างแท้จริง จึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสังคมและประชาชนทั้งในมิติทางด้านการแพทย์ มิติกฎหมาย ตั้งแต่การขออนุญาตการปลูก การสกัดและการนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวอีกว่า กรมประชาสัมพันธ์หวังว่า สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ และองค์กรเครือข่ายต่างประเทศจะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและทันสถานการณ์ทันข้อกฎหมายของประเทศไทยจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง  นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะสามารถซักถาม ข้อสงสัยหรือเรื่องราวต่างๆ ที่สนใจ เพื่อนำไปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง

การจัดเสวนา”ปลดล็อกกัญชา-กัญชงไทย ไปสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก” จัดขึ้นโดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อต้องการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมให้นำกัญชาและกัญชงมาใช้ทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนให้กัญชา-กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับนานาชาติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การเภสัชกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์