ครม.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการคลัง 7 ตำแหน่ง

0
56นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการคลัง รวม 7 ตำแหน่ง ได้แก่ นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง 


นายพรชัย ฐีระเวช รองปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และนางชลิดา พันธ์กระวี ที่ปรึกษาการคลัง ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป


นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ยังมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 รายคือ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ขณะที่นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง