ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนจากโควิด-19

0
105

ก.แรงงาน 31 มี.ค.-รมว.แรงาน เผย ครม.เห็นชอบลดเงินสมทบ มาตรา39 จากเดือนละ 221 บาทเหลือเดือนละ 86  บาทและชดเชยว่างงานเหตุสุดวิสัยไม่ต่ำกว่ารายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันนี้ (31มี.ค.)มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เรื่องขอทบทวนมติเกี่ยวกับประกันสังคมโดยมีรายละเอียดว่า เพื่อบรรเทาภาระผู้ประกันตน ในการนำส่งเงินสมทบจึงขอทบทวนขอลดอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเองโดยไม่มีนายจ้าง ตามมาตรา39 โดยลดจากอัตราเดือนละ 221 บาทเหลือในอัตราเดือนละ 86  บาท 

ที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบให้เพิ่มอัตราและปรับระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีผู้ประกันตนที่ว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยบางรายได้รับเงินชดเชยในอัตราที่น้อยกว่า  5,000 บาทต่อเดือนจึงขอทบทวนเพิ่มอัตราและปรับระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพื่อให้ผู้ประกันตนที่ว่างงาน อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยได้รับสิทธิประโยชน์ในอัตราไม่น้อยกว่า  5,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม ตลอด 24 ชั่วโมง.-สำนักข่าวไทย