ครม.เตรียมพิจารณาขยายโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณาโครงการที่เสนอโดยคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอขยายโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”เฟส 3 โดยจะเพิ่มสิทธิ์การจองห้องพัก อีก 2 ล้านห้องใหม่ พร้อมขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ห้องพักไปจนถึง 31 กรกฎาคม 2564

กระทรวงมหาดไทย รายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของคณะกรรมาธิการ การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร

กระทรวงคมนาคม เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินกว่า  1,300 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 5 จังหวัด ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

กระทรวงพาณิชย์ เสนอขอเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 และโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64 กระทรวงแรงงาน เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเล การปิดงาน การนัดหยุดงานและการกระทำ อันไม่เป็นธรรม – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์