ครม. อนุมัติขยายโควตานำเข้ามันฝรั่งสดเพื่อการแปรรูป แก้ไขปัญหาขาดวัตถุดิบในประเทศ

ครม. อนุมัติขยายโควตานำเข้ามันฝรั่งสดเพื่อการแปรรูป แก้ไขปัญหาขาดวัตถุดิบในประเทศ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2558-2562 ประเทศไทยมีความต้องการใช้มันฝั่งสดเพื่อแปรรูปเป็นจำนวนมากเฉลี่ยปีละ 150,000 – 200,000 ตัน ซึ่งมากกว่าผลผลิตที่ผลิตได้ในประเทศถึงร้อยละร้อยละ 60 ของปริมาณความต้องการใช้ สาเหตุมาจากข้อจำกัดทางด้านพื้นที่เพาะปลูกและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น อุณหภูมิสูง ประมาณน้ำไม่เพียงพอ และเกษตรกรประสบภัยแล้ง และเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบการขยายปริมาณในโควตาการนำเข้าสินค้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก หรือ WTO ปี 2563 เพิ่มเติมจำนวน 6,400 ตัน จากมติคณะรัฐมนตรีปี2561 ที่กำหนดให้เปิดตลาดนำเข้ามันฝรั่งสดเพื่อการแปรรูปในช่วงปี 2561 – 2563 ปีละ 52,000 ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 27 และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 125 ทั้งนี้การบริหารการนำเข้าต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขราคารับซื้อมันฝรั่งสดไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 14 บาท ในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม และราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 10.40 บาท ในช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน

อย่างไรก็ตาม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังได้กำชับเรื่องการกำหนดปริมาณโควต้านำเข้าในระดับที่เหมาะสมในรอบปีต่อไป ส่งเสริมการเพาะปลูกมันฝรั่งในพื้นที่ๆ มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสม พร้อมยืนยันว่า การขยายปริมาณโควตาการนำเข้าดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งภายในประเทศ เนื่องจากการนำเข้าส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าในช่วงการปลูกมันฝรั่งนอกฤดู ช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์