ขอความร่วมมือทุกจังหวัด ยกระดับมาตรการคุมเข้มตลาด

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ตลาดสุชาติและตลาดพรพัฒน์ พื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่ผ่านมานั้น พบว่าสถานประกอบกิจการตลาดส่วนใหญ่ ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินสถานประกอบกิจการผ่านแพลตฟอร์ม Thai STOP COVID และขาดมาตรการคัดกรองโรคอย่างเคร่งครัด ประกอบกับการดูแลสภาพแวดล้อมและระบบระบายอากาศที่ยังไม่ถูกหลักสุขาภิบาล รวมถึงพฤติกรรมส่วนบุคคลของผู้ขายของและผู้ที่เข้ามารับบริการที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้ามาในตลาด

กรมอนามัย ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด ยกระดับมาตรการในการควบคุม กำกับ ดูแลตลาดและสถานประกอบกิจการประเภทอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกำกับดูแลให้ราชการส่วนท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมาย ที่สามารถเอาผิดผู้ฝ่าฝืนได้ทั้งจำทั้งปรับ เพื่อยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลและสุขอนามัยส่วนบุคคลของทุกคนที่ใช้พื้นที่ตลาด รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการและประชาชนให้ใช้แพลตฟอร์ม Thai STOP COVID และไทยชนะด้วย – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์