การไฟฟ้านครหลวง ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า

0
30

การไฟฟ้านครหลวง ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19 ระลอกใหม่ 2 เดือน

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะโฆษก กฟน.กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ว่า มาตรการแบ่งออกเป็น 3 มาตรการ ประกอบด้วย ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1  ได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2564 ส่วนมาตรการที่ 2 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.2 และ 1.3 จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564

ซึ่งการคำนวณจะเทียบกับค่าใช้ไฟฟ้าในเดือนธันวาคม 2563 หากใช้ไฟน้อยกว่าเดิมจะให้ชำระค่าไฟฟ้าตามความเป็นจริง แต่หากใช้ไฟฟ้าสูงกว่าเดิมไม่เกิน 500 หน่วย จะเก็บค่าไฟเท่ากับเดือนธันวาคม แต่หากใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย จะเก็บค่าไฟฟ้าโดยนำค่าไฟเดือนธันวาคมบวกด้วยหน่วยที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 50 และหากใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย จะเก็บค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคมบวกด้วยหน่วยที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 70 /ขณะที่มาตรการที่ 3 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก ประเภท 2.1 และ 2.2 โดยไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จะได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบ ค่าไฟฟ้าและสิทธิส่วนลดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละรอบเดือนได้ที่ ใบแจ้งค่าไฟฟ้า , MEA Smart Life Application  และ Line MEA Connect ทั้งนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อลดการสัมผัส สามารถใช้บริการจ่ายค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้ – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์