กรมรบพิเศษที่ 1 เดินหน้าถ่ายทอดองค์ความรู้ ธนาคารน้ำใต้ดิน ให้ประชาชน แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมขัง

0
52กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ จังหวัดลพบุรี นำกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือน ขุนอาสา 523 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ของหน่วย ลงพื้นที่ ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านทรายทอง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมกันถ่ายถอดองค์ความรู้ ในการดำเนินการจัดสร้าง “ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด” จากวัสดุเหลือใช้ อาทิ ขวดน้ำพลาสติก ยางรถยนต์ เศษหิน ดิน ทราย มาเป็นต้นแบบในการดำเนินการ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในระดับชุมชนในช่วงฤดูแล้งและช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ให้กับประชาชนแบบยั่งยืน และเห็นผลเป็นรูปธรรม


โดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลาก ณ บ้านทรายทอง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่กว่า 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนงานกิจการพลเรือนเพื่อความมั่นคง ตามแนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง ของชุมชน ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ให้กับอาสาสมัครงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพบก ที่ได้รับการอบรมที่ผ่านมา ให้เกิดประโยชน์และมีความมั่นคงในชุมชน ตามนโยบายของกรมกิจการพลเรือน กองทัพบก พร้อมนำไปขยายผลในหมู่บ้านตนเองต่อไป