กรมปศุสัตว์บังคับใช้กฎหมายเข้มงวด จับกุม ลงโทษ ยึดทำลายซากสัตว์ กันลักลอบ นำเข้า หรือเคลื่อนย้ายเนื้อเถื่อนผิดกฎหมาย

นาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ กำกับดูแลสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร มีกฎหมายและพระราชบัญญัติ (พรบ.) ที่มีอำนาจบังคับใช้หลายฉบับ ในการตรวจสอบเข้มงวดในการนำเข้าซากสัตว์และการเคลื่อนย้ายสัตว์ เพื่อป้องกันการลักลอบ นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักรไทย และกันการลักลอบเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผิดกฎหมายภายในประเทศทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ดำเนินการตรวจสอบ รายงานและดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564-2565 แล้วรวมกว่า 531 ครั้ง ปริมาณซากสัตว์รวมกว่า 1ล้าน 8 แสน กิโลกรัม ซึ่งเป็นผลงานปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการแล้วรวม 165 ครั้ง เป็นปริมาณซากสัตว์ 656,016 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 53 ล้านบาท


อย่างไรก็ตามกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด มีการตรวจสอบคุมเข้ม จับกุม ยึดทำลายแหล่งเนื้อเถื่อน ป้องกันการนำเข้า ลักลอบ นำผ่าน หรือเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผิดกฎหมาย และลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลักลอบและคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศให้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยไร้สารตกค้าง