กรมทางหลวงชนบทเตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้ประชาชนรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดยาวในเดือนกรกฎาคมนี้

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท เตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดยาวในเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 และ ช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการเดินทางให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางให้กับประชาชน เป็นการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างเป็นรูปธรรมกรมทางหลวงชนบทได้มีการเตรียมแนวทางให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ดำเนินการตามมาตรการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกและปลอดภัย โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจรตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 และ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบ ARMS เฝ้าระวังอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้เส้นทางและเข้าช่วยเหลือเมื่อพบรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยดำเนินการตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงทางและสะพาน ให้ตรวจสอบพื้นที่โครงการในความรับผิดชอบแล้วดำเนินการคืนพื้นผิวจราจรให้สามารถสัญจรได้ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ


ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามเส้นทางของกรมทางหลวงชนบท ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146, เว็บไซต์ www.drr.go.th และ Facebook กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม