เชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563

0
144

เมื่อ 14 พฤศจิกายน 63 ที่ อาคารอุทยานหลวงราชพฤกษ์ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายสักการะ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9   เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 พร้อมอ่านคำกล่าวถวายสักการะ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และเยี่ยมชมนิทรรศการฝนหลวง รวมถึงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้นำมาจัดแสดง


ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวง เพื่อบรรเทาทุกข์ แก่มวลพสกนิกร ให้รอดพ้นจากความแห้งแล้งอย่างสัมฤทธิ์ผล และจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยโครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” ได้สร้างคุณูปการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประเทศไทย

และด้วยพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ที่ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวงขึ้น จนได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งได้มีการจดสิทธิบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ในการนำเทคนิคและวิธีการทำฝนหลวง ตามตำราฝนหลวงพระราชทาน ไปปรับใช้แก้ปัญหาความแห้งแล้งในประเทศต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่าโครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพอย่างแท้จริง และเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและคนทั่วโลก.