เชียงใหม่ประชุมเตรียมพร้อม โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

0
63

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 15  จัดประชุมคณะกรรมการโครงการชุมนุมลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคเหนือ

เมื่อ 21 พฤษภาม 62  ที่ห้องประชุม โรงแรม 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15  นายวิชัย มั่นชา และนายมนตรี ตุ้มทรัพย์ ผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมประชุม คณะกรรมการโครงการชุมนุมลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคเหนือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมนำพระบรมราโชบาย สู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมลูกเสือ โดยให้ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ภาพซึ่งกันและกัน เสริมสร้างจิตอาสาและการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม กำหนดจัดกิจกรรมใน 5 ภาค เริ่มที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 

นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15  กล่าวว่า สืบเนื่องจากในปีนี้ ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เชิญลูกเสือในกลุ่มอาเซียน ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เมียนมาร์ และฮ่องกง ประเทศละ 12 คน มาร่วมด้วย ซึ่งภาคเหนือจะจัดระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี  ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ และลูกเสือต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน รวม 6,810 คน  โดยกิจกรรมงานชุมนุม ประกอบไปด้วย กิจกรรมชุมนุมลูกเสือและสวนสนาม  อาทิ กิจกรรมมรดกวัฒนธรรม กิจกรรมแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมสถาบันพระมหากษัตริย์  กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์  รวมถึงกิจกรรม พิเศษ อาทิ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เป็นต้น.