เชียงใหม่จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”

0
984

เมื่อ  09.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 60 ที่วิทยาลัยเทคโนโยลีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานและสถานศึกษาทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อทุกภาคส่วนต้องร่วมมือเพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยการปลูกฝังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เกิดความคิดดี ทำความดี มีทักษะชีวิตที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิด พร้อมมีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษา ชุมชน และครอบครัวของทุกคน และสำหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 นี้ จึงร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อร่วมถวายความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และร่วมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”

สำหรับภายในงานดังกล่าว จะมีการจัดกิจกรรมและการประกวดแข่งขันต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วย ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งฯ ประกวดเต้นประกอบเพลง ประกวดวงดนตรีสตริง และพื้นเมืองประกวดวาดภาพ (รายบุคคล) แข่งขันขับซอพื้นเมือง แข่งขันตีกลองสะบัดชัย แข่งขันออกแบบโปสเตอร์ (รายบุคคล) แข่งขันภาพยนตร์สั้น และแข่งขันสร้างภาพการ์ตูนแอนนิเมชั่น (รายบุคคล) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการ และถนนเด็กสร้างสรรค์งานอาชีพ เป็นต้น