อบรมเยาวชนเครือข่ายทำปุ๋ยหมักจากกิ่งใบไม้ ลดการเผาที่โล่ง และ PM 2.5

0
105

เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเครือข่ายการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งใบไม้ เพื่อลดการเผาในที่โล่งแจ้ง และเป็นการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ ซึ่งช่วงปลายฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูแล้งของเชียงใหม่ จะเป็นช่วงที่เกิดภาวะวิกฤติหมอกควันเป็นประจำทุกปี โดยนำเยาวชนในพื้นที่เข้าอบรมและเรียนรู้เป็นเครือข่าย นำไปต่อยอดในพื้นที่โรงเรียนและเผยแพร่ความรู้ต่อสู่บรรดาผู้ปกครอง
เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 64 ที่ ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์ ภายในสวนหลวงล้านนา ร.9 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตัวแทนกลุ่มเยาวชนชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ กว่าโรงเรียน จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมรับการอบรมเครือข่ายการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งใบไม้ ที่จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีทีมวิทยากรจาก YMCA มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ การเรียนรู้เรื่องภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การจัดการขยะ นวัตกรรมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร โดยวิธีเลี่ยงการเผา และการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง การบรรยายให้ความรู้ทฤษฎีการทำปุ๋ยหมักในวงตาข่าย เป็นต้น ก่อนที่จะนำเยาวชนเข้าสู่ฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ฐานการเรียนรู้การทำน้ำหมักเชื้อ และการทำปุ๋ยหมัก ฯลฯ โดยมีการสอนเทคนิคการลงมือทำพร้อมทดลองปฎิบัติจริงด้วยตนเอง


ทั้งนี้เยาวชนที่เข้าอบรมในครั้งนี้ ได้ตั้งอกตั้งใจศึกษาเป็นอย่างดี เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเริ่มต้นในพื้นที่โรงเรียนเทศบาล ก่อนที่จะนำ ไปเผยแพร่ต่อบรรดาผู้ปกครองเพื่อนำไปต่อยอดในพื้นที่หมู่บ้านต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเป็นการลดการเผากิ่งไม้ ใบไม้ การเผาในที่โล่ง อีกทั้งยังนำขยะใบไม้เหล่านี้นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ นำไปรดต้นไม้ โดยพืชผักที่ได้นอกจากจะปลอดจากแมลงต่างๆมารบกวนแล้ว ยังได้พืชผักที่ปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค รวมทั้งที่สำคัญเป็นการช่วยกันลดการเผา ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ในทุกปี และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และมีผลต่อสุขภาพของชาวเชียงใหม่เอง.