อบจ.เชียงใหม่ จัดอบรมผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ ประจำปี

0
577

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อ 26 กรกฎาคม 61 นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลโรงแรมดีเด่นด้านการชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม จำนวน 60 แห่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท  เกสท์เฮ้าส์ ในจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม  การเปรียบเทียบปรับ การปฏิบัติตามข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง โดยมีวิทยากรจากเทศบาลนครเชียงใหม่ บรรยายเรื่องการขออนุญาต การดัดแปลง การรื้อถอนอาคาร และกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ อาคารที่ใช้สำหรับประกอบธุรกิจโรงแรม , วิทยากรจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่องกฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคารในการก่อสร้างโรงแรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม , วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่องสุขลักษณะโรงแรม และวิทยากรจากที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่องระเบียบ กฎหมาย วิธีการ และขั้นตอนการขออนุญาตประกอบการโรงแรม.