หลายภาคส่วน เร่งหารือแนวทางช่วยเหลือประชาชนในอำเภออมก๋อย หลังเกิดเหตุดินถล่ม และต้นไม้ล้มปิดทับเส้นทาง

0
593

เมื่อ 14 มิถุนายน 61 นายสุทธิชัย ตรีศิลสัตย์ปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริงานงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภออมก๋อย เป็นประธานการประชุมหารือเป็นการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยมีผู้แทนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออมก๋อย , สมาคมครูอำเภออมก๋อย , หน่วยงานด้านการศึกษา , หน่วยงานด้านความมั่นคง และส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุม โดยจากกรณีตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อโซเชี่ยลมีเดียร์ แจ้งว่า นักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อยที่อยู่ในเส้นทางที่ประสบเหตุภัยพิบัติดินถล่ม และต้นไม้ล้มปิดทับเส้นทางการจราจร เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร และครูไม่สามารถเดินทางเข้าไปสอนหนังสือได้

ทั้งนี้ นายอำเภออมก๋อยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งโรงเรียน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พบว่า มีโรงเรียนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดินถล่มและต้นไม้ล้มปิดทับเส้นทางใน 2 ตำบล ได้แก่ 1.) ตำบลนาเกียน 2.) ตำบลแม่ตื่น โดยกลุ่มโรงเรียนได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำพัดสะพานจนได้รับความเสียหาย ไม่สามารถสัญจรโดยรถได้ รวมทั้งได้รับมีดินถล่ม และต้นไม้ปิดทับเส้นทาง ซึ่งได้มอบหมายให้นายกสมาคมครูประสานกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบข้างต้น และจะกำหนดแผนการจัดซื้อและขนส่งอาหารกลางวันเข้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยใช้กำลังคนจากที่ทำการปกครองอำเภออมก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย สถานีตำรวจภูธรอมก๋อย และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ลำเลียงเข้าไปยังจุดที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกัน ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน เส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดินถล่ม และต้นไม้ปิดทับเส้นทาง โดยนำเครื่องจักรเข้าเปิดเส้นทางการจราจร เพื่อให้สามารถกลับมาใช้การได้โดยเร็วที่สุด ตลอดจน ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการวางแผนการจัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนไว้รองรับเผื่อกรณีฉุกเฉินล่วงหน้าไว้อย่างเพียงพอแล้ว จึงไม่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้แต่ประการใด.