สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนิน เปิด”อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0
716

เมื่อ 14.46 น. วันที่ 23 มกราคม 61 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทอดพระเนตรนิทรรศการห้องประวัติ นายเฉลียว อยู่วิทยา ห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว นิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับอาคารเรียนหลังแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการแสดงผลงานวิจัยเด่นของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว ภาควิชาเคมี นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา และนางสาวนุชรี อยู่วิทยา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์

สำหรับความเป็นมาของอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์นั้น มีดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกับงบประมาณหลักจาก นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อบูรณะอาคารเคมี 1 ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของคณะวิทยาศาสตร์และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารดังกล่าวก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507 เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 และเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยใช้งบประมาณในการบูรณะประมาณ 113.8 ล้านบาท ในเวลาต่อมา นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา ได้แจ้งความประสงค์บริจาคงบประมาณก่อสร้าง “อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” เพื่อทดแทนอาคารเป่าแก้วและอาคารปฏิบัติการหลังเดิม ซึ่งมีสภาพทรุดโทรม ไม่เอื้อประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทำปฏิบัติการของนักศึกษาและอาจารย์ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้ก่อสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น และให้ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่บิดาของผู้บริจาค เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 และก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 37 ล้านบาท

“อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๓ ชั้น เชื่อมต่อกับอาคารเคมี ๑ การออกแบบทางสถาปัตยกรรมของตัวอาคารมีความสอดคล้องผสมผสานกับอาคารเคมี ๑ อย่างลงตัว โดยมีความสูงทั้งสิ้น ๑๙.๑๖ เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยรวม ๑,๑๐๗.๖ ตารางเมตร ชั้นล่างแบ่งเป็นห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว ประกอบด้วยบริเวณสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเป่าแก้ว และห้องเรียนปฏิบัติการกระบวนวิชาเป่าแก้ว รวมทั้งห้องแสดงประวัตินายเฉลียว อยู่วิทยา ส่วนบริเวณชั้น ๒ และชั้น ๓ จัดสรรเป็นห้องปฏิบัติการวิจัย แบ่งเป็นห้องวิจัยสำหรับบุคลากร และห้องวิจัยสำหรับโครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ จำนวนชั้นละ ๔ ห้อง