สถานการณ์ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดเชียงใหม่

0
75

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดเชียงใหม่เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น หลังจากที่สภาพอากาศแปรปรวน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวเปลือกเหนียวแล้วกว่า 500 รายนางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 ในพื้นที่อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม และอำเภอดอยสะเก็ด พบว่า เกษตรกรในพื้นที่ได้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่สภาพอากาศแปรปรวน ผลผลิตข้าวเปลือกที่ออกสู่ตลาดช่วงนี้ยังเป็นพันธุ์สันป่าตอง 1 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเก็บเกี่ยวไปแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 คุณภาพของข้าวเปลือกช่วงสัปดาห์นี้มีราคาปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 200-300 บาท/ตัน ระดับราคารับซื้อข้าวเปลือกเหนียว ความชื้น 28% ขึ้นไป ตันละ 6,000-6,300 บาท 


ทั้งนี้ราคาที่เกษตรกรได้รับขึ้นอยู่กับคุณภาพและสิ่งเจือปนด้วย โดยในการซื้อขายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับราคาข้าวตามโครงการของรัฐบาลที่ผ่านๆ มาจะใช้ราคา ณ ความชื้น 15% เป็นเกณฑ์มาตรฐาน  สำหรับโครงการเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวเปลือกเหนียว ปีการผลิต  2564/65 เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวที่กำลังออกสู่ตลาดและชะลอตัวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ แล้วจำนวน 583 ราย ปริมาณการกระจายจำนวน 2,887.695 ตัน คิดเป็นมูลค่า 16,233,904.62 บาท และได้ชี้แจงให้เกษตรกรได้รับทราบการช่วยเหลือของรัฐบาลจากโครงการประกันรายได้ ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนาน ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้ว จะทำให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือเพิ่มรายได้ คาดว่าจะส่งผลให้สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในตลาดดีขึ้นเป็นลำดับ