ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลนครพิงค์ พร้อมให้บริการประชาชนวันละกว่า 1,000 คน เปิดให้บริการ 2 จุดทุกวัน

0
61

โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 จำนวน 2 จุด รองรับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอแม่ริม โดยเปิดให้บริการทุกวันนายแพทย์ธีรวัฒน์ วงค์ตัน หัวหน้าภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ ผู้รับผิดชอบศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 จำนวน 2 จุดหลัก ได้แก่ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ภายในบริเวณโรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทั้ง 2 ศูนย์ฉีดจะเปิดให้บริการทุกวัน สามารถให้บริการประชาชนได้ศูนย์ละประมาณ 1,000 รายต่อวัน จากการบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ที่ผ่านมา ทำให้โรงพยาบาลนครพิงค์ได้มีการปรับลดขั้นตอนการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการฉีดวัคซีนในระยะเวลาที่สั้นลง และรวดเร็วขึ้น แต่มีความปลอดภัย 100% โดยมีขั้นตอนหลักๆ คือ ตรวจเช็คข้อมูลส่วนบุคคล, กรอกเอกสารยืนยันความพร้อมในการฉีดวัคซีน, คัดกรองสุขภาพ, ฉีดวัคซีน และขั้นตอนนั่งสังเกตอาการหลังการฉีด จากนั้น รับใบนัดเข็มต่อไป หรือใบรับรองการฉีดวัคซีน ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการฉีดทุกขั้นตอนประมาณ 1 ชั่วโมง ในกรณีที่มีผู้มาใช้บริการค่อนข้างเยอะอาจจะใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ชั่วโมง


นอกจากนี้ โรงพยาบาลนครพิงค์ ยังจัดให้มีศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่อำเภอแม่ริมเป็นบางวัน ซึ่งถือเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 เฉพาะกิจ เชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ทั้งเข็ม 1, เข็ม 2 และเข็ม 3 ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ของโรงพยาบาลนครพิงค์