รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา

0
858

เมื่อ 08.30 น วันที่ 31 มกราคม 61 พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ตรวจเยี่ยมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนปรับการทำงานสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ โดยได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา (OSS)

สถานการณ์แรงงานต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง และอำเภอไชยปราการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงเน้นย้ำให้ทางกระทรวงแรงงานบริการถึงความรวดเร็ว ในการให้บริการแก่แรงงานพม่าที่เข้ามาใช้บริการซึ่งจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน – 21 มกราคม 61 ทางการเมียนมาสามารถดำเนินการตรวจสัญชาติเฉลี่ยประมาณวันละ 1,000 คน ที่ผ่านมา มีผู้มารับบริการในศูนย์วันละ 600 คน ใช้เวลาเฉลี่ยคนละ 2.30 ชม.

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ไปตรวจติดตามการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 3 ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมและต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาบุคลากรฝึก ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ พัฒนาหลักสูตรการฝึกในสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพ จากผลการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559-2561 สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ โดยการฝึกเตรียมเข้าทำงาน และการฝึกอาชีพเสริม รวมทั้งสิ้น 3,389 คน