รมว.กระทรวงทรัพย์ฯ มอบนโยบายพร้อมตรวจเยี่ยมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หลังเปลี่ยนผ่านให้อยู่ในความดูแลขององค์การสวนสัตว์

0
731

เมื่อ 9 พฤศจิกายน 60 ที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ก่อนเข้าร่วมในการประชุม มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้ทบทวนการทำงานขององค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งนั้น พบว่าหลายองค์กรมีการบริหารจัดการได้ดี แต่ต้องมีการพัฒนาระบบการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงบางองค์กร ประสบปัญหาขาดทุน ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการหารือและพิจารณา แก้ไขปัญหาเป็นส่วนๆไป

ในส่วนของไนท์ซาฟารี กับ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่นั้น ทางคณะกรรมการ มองว่าไนท์ซาฟารี เป็นสวนสัตว์อยู่แล้ว เพียงแต่เป็นสวนสัตว์กลางคืนเท่านั้นเอง ขณะเดียวกัน องค์การสวนสัตว์มีสวนสัตว์ในการควบคุมดูแล กว่า 7 แห่ง ที่เป็นมาตรฐานโลกอยู่แล้ว หากนำเอาไนท์ซาฟารีเข้ามาอยู่ในความดูแลขององค์การสวนสัตว์ น่าจะสามารถบริหารจัดการร่วมกันได้ เนื่องจากว่าเป็นสวนสัตว์เหมือนกัน ส่วนศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษานั้นคณะทำงานได้มีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงการคลัง เป็นผู้ดูแลต่อไป

ส่วนชุมชนโดยรอบ ที่เคยได้รับประโยชน์ในเรื่องของอาหารสัตว์ให้กับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ก็ให้ทำเหมือนเดิม และจะมีการแต่งตั้งผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์มากำกับ ควบคุม ดูแลเพิ่ม ซึ่งที่ผ่านมาทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีก็มีการบริหารจัดการได้ดีอยู่แล้ว เพียงแต่อาจจะยังขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งต่อไปจะมีการเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยดูแลด้วยเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการดำเนินงานว่าจะทำอย่างไรให้สามารถบริหารจัดการได้ดีกว่าที่ผ่านมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมการทำงาน และร่วมการประชุมในวันนี้ หลักๆ จะหารือกันถึงเรื่องของการทำงานของไนท์ซาฟารี ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงความสัมพันธ์ในการทำงาน ระหว่างไนท์ซาฟารีกับ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ส่วนเรื่องโครงสร้างไนท์ซาฟารีนั้น องค์กรจะค่อยๆพัฒนาในแบบเดิมก่อน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ พนักงาน โดยการเปลี่ยนผ่านต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่พอดี เหมาะสม และไร้รอยต่อ เพราะทั้งองค์การมหาชน รวมถึงสวนสัตว์ ถือเป็นองค์กรที่ให้บริการประชาชนเหมือนกัน ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้ จะต้องคำนึงถึงหลายๆด้าน ทั้งเรื่องของผู้บริหาร การดำเนินงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถเดินหน้าได้ต่อไป.