ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เตือนนายจ้างอย่าลักลอบนำแรงงานต่างด้าวมาทำงาน โทษปรับสูงสุด 800,000 บาท

0
304

เมื่อ 09.00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 60 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2560โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่สุด

สำหรับสถานการณ์แรงงานต่างด้าว ขณะนี้มีนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 34,122 ราย แจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว จำนวน 273,907 คน โดยกิจการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุด คือ กิจการก่อสร้าง ซึ่งจากการตรวจปราบปรามแรงงานต่างด้าว มีการดำเนินคดีนายจ้าง 71 คดี จำนวน 30 ราย ดำเนินคดีแรงงานต่างด้าว 82 คดี จำนวน 82 คน โดยขณะนี้กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน ประกาศ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้แล้ว พร้อมเพิ่มบทลงโทษนายจ้างหากกระทำผิดจะถูกปรับสูงสุดถึง 800,000 บาท ด้านจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้การช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ประสบปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ป้องกันมิให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์และละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่.