ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว จังหวัดเชียงใหม่

0
1003

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เมื่อ 13.00 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 60 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดงานหาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ ที่ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 เพื่อให้เวลานายจ้างในช่วงผ่อนผัน 15 วัน ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 สำหรับแรงงาน 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา, ลาว, และกัมพูชา ที่นายจ้างรับเข้าทำงานก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ไม่มีเอกสารรับรองบุคคล ไม่เคยได้ตรวจพิสูจน์สัญชาติมาก่อน และเมื่อหมดกำหนดจะปิดรับแจ้งทันที

นายจ้างหรือผู้แทนต้องยื่นแบบคำขอจ้างคนต่างด้าว บัตรประจำตัวประชาชน (ถ้าเป็นนิติบุคคลใช้สำเนาทะเบียนการค้า/พาณิชย์/อุตสาหกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง) และรูปถ่ายของคนต่างด้าว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ หากมีหลักฐาน เช่น รูปถ่ายขณะทำงานกับนายจ้าง สถานที่ทำงาน เอกสารการจ่ายเงินเดือนหรือหลักฐานอื่น ๆ ให้แนบมาในขั้นตอนนี้ ซึ่งจะสามารถยื่นแบบคำร้องได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น จากนั้นคนต่างด้าวจะได้รับหนังสือรับรองการไปตรวจสัญชาติ ถ้าเป็นแรงงานเมียนมา ให้ไปตรวจสัญชาติ ได้ใน 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ระนอง เชียงราย และตาก เมื่อได้รับเอกสารรับรองบุคคลหรือ CI แล้ว ให้ไปขอวีซ่า เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจโรค การทำประกันสุขภาพ แล้วจึงไปยื่นขอใบอนุญาตทำงาน จะได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

สำหรับแรงงานสัญชาติลาว หลังจากนายจ้างยื่นคำร้อง และได้รับหนังสือรับรองจากศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ให้คนต่างด้าวไปที่สถานทูตลาวประจำประเทศไทยขอเอกสารเดินทางกลับประเทศเพื่อไปทำหนังสือเดินทาง เมื่อได้รับหนังสือเดินทาง ตรวจลงตรา (Visa) ตรวจโรค ประกันสุขภาพแล้ว ให้ไปยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ส่วนแรงงานกัมพูชา กลุ่มไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ จะดำเนินการในประเทศไทย โดยเป็นออกเป็นเอกสารการเดินทาง (TD) ซึ่งจะเปิดศูนย์ในรูปแบบ One Stop Service (OSS) ประมาณเดือนสิงหาคมนี้ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวปฏิบัติข้างต้น จะเป็นเฉพาะกลุ่มแรงงานกลุ่มใหญ่ที่ไม่มีเอกสารการทำงานใดๆ แต่ถ้ากรณีมีใบอนุญาตทำงาน(บัตรสีชมพู) เคยตรวจพิสูจน์สัญชาติแล้วแต่ไม่ได้ไปขอใบอนุญาต ในเวลาที่กำหนด หรือ กรณีเปลี่ยนนายจ้าง ให้ไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย ได้ตามปกติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2912-4 หรือ Line ID :@DOECMI