ปริมาณขยะซากกระทงเชียงใหม่ ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา กว่า 54% เร่งกำจัดฟื้นระบบนิเวศ

0
174

เมื่อ 4 พฤศจิกายน 63 ที่ ประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง หมู่ที่ 3 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ตามโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยมีภาคส่วนต่างๆ และจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรม  นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผ้อํานวยการ โครงการชลประทาน เชียงใหม่ กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีประเพณียี่เป็ง หรือ ลอยกระทง  อันเป็นประเพณีที่ดีงามและยิ่งใหญ่ของชาวลล้านนา ที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล  ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 63 ซึ่งหลังจากประเพณียี่เป็งสิ้นสุดลงแล้ว จะมีเศษซากกระทงและวัสดุอื่นๆ ไหลมาตามลําน้ำปิง และลอยมาติดอยู่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำป่าแดดเป็นจํานวนมากในทุกปี  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะอาดและสวยงามในลําน้ำปิง เป็นการกําจัดสิ่งกีดขวางในทางน้ำ  เพื่อทําให้ลำน้ำปิงไหลโดยสะดวกและไม่เกิดการเน่าเสีย อีกทั้งเพื่อเป็น การรักษาระบบนิเวศของลำน้ำปิง จึงมีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น


นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผ้อํานวยการ โครงการชลประทาน เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่ได้ดําเนินการสุ่มตรวจปริมาณจํานวนของกระทง ในปีนี้ พบว่า มีจํานวนปริมาณขยะจากกระทง จํานวน 23.04 ตัน ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว 26.96 ตัน หรือลดลง 54 %  โดยจํานวนซากกระทงของปีนี้มีประมาณ 45,000 ใบ แยกเป็นกระทงที่ทําจากวัสดุจากธรรมชาติ 98.70 %  และกระทงที่ทำจากวัสดุโฟม 1.30 %.