ประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมสโมสร วายส์ เมนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

0
493

เมื่อ 20 กรกฎาคม 60 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ ผู้ว่าการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สโมสรวายส์ เมนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ( Y’s Men International ) ได้จัดการประชุมสโมสร วายส์ เมนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 27 ( 27th Y’s Men International  Asia Pacific Area Convention 2017)  พร้อมเชิญ มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามรอยพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9” แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาชิกในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกทั้ง 14 ประเทศ  ประมาณ 300 คน ได้รับฟัง

รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ ผู้ว่าการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สโมสรวายส์ เมนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสโมสร วายส์ เมนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยสาขาสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ ซึ่ง วายส์ เมนส์ฯ เป็นองค์กรการกุศลสากล ที่ก่อตั้งมาเมื่อ ปี ค.ศ. 1922 ที่เมือง Toledo มลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีสมาชิกทั่วโลก กว่า 30,000 คน กว่า 1,500 สโมสร ครอบคลุม 69 ประเทศทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสหพันธรัฐสวิส

การประชุมที่เชียงใหม่ครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 27 จะมีคณะผู้บริหารและสมาชิกจากเอเชียแปซิฟิก จากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน ออสเตรเลีย ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา สิงคโปร์ แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ สหพันธรัฐเยอรมัน เกาหลีใต้ จีน มาเลเซีย และประเทศไทย  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นด้านการให้บริการด้านสาธารณประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาสังคมในหมู่สมาชิก เพื่อนำความรู้ประสบการณ์ไปพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ,พัฒนาความเป็นผู้นำ และส่งเสริมเด็กเยาวชนแต่ละประเทศดำเนินงานจิตอาสาเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และ เป็นกำลังสำคัญในการทำพันธกิจตามปรัชญาของ วายส์ เมนส์ สากลต่อไป แล้วยังเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งกันและกัน เป็นการเชื่อมและกระชับความสัมพันธ์ของมวลสมาชิกภายในภาคพื้นเดียวกัน

รูปแบบของงานนี้ มีการประชุมย่อยในหัวข้อ การขยายฐานจำนวนสมาชิกสโมสร ความร่วมมือระหว่าง วาย.เอ็ม.ซี.เอ.และวายส์ เมนส์ ในการสร้างผู้นำเยาวชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานด้านกิจกรรมบริการชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมในท้องถิ่น การศึกษาดูงาน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและผู้สูงอายุ งานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษา การเรียนรู้ศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้แบบไทย การดูงานสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น การนำเสนองานจากเยาวชนที่เกี่ยวกับแนวทางการเป็นผู้นำเยาวชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต และส่วนสำคัญได้แก่ การบรรยายพิเศษจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ โดย มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามรอยพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9” ด้วย.