ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เปิดที่ทำการในเชียงใหม่

0
157

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดที่ทำการชั่วคราว กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4 พร้อมให้บริการประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน
ของหน่วยงานต่าง ๆ
25 มิถุนายน 64 พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดที่ทำการชั่วคราว กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4 ที่ อาคารเลขที่ 399/61 หมู่ 12 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี

โดยทางด้าน พลตำรวจตรี ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4 กล่าวว่า การเปิดที่ทำการในเชียงใหม่ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกา รและให้ความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาค
กลางตอนบน และภาคเหนือ พร้อมให้บริการประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อ หรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้กับประชาชน และส่วนราชการอื่น ๆ ในสถานการณ์ด้านเทคโนโลยี อันจะเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรไซเบอร์ ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในทุกวัน ตามวิสัยทัศน์ ของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ว่า “เป็นองค์กรสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมไซเบอร์อย่างมืออาชีพ ที่ประชาชนเชื่อมั่น
และศรัทธา”สำหรับกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ บช.สอท. มีหน้าที่และอำนาจเป็นผ่ายอำนวยการด้านยุทธศาสตร์ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วราชอาณาจักร ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านการดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือพิเศษสนับสนุนส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ในการสืบสวนสอบสวน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวน ให้มีความรู้ ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี และดำเนินการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานต่าง ๆ.