จังหวัดแม่ฮ่องสอนรับสมัครคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่าง 11-13 พฤษภาคม นี้

นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินการโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) ประจําปี พ.ศ. 2562 เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) และเพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทํางานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมถึงเป็นการกระตุ้น ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

            หลักเกณฑ์การคัดสรรฯ ได้กําหนดประเภทผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้ารับการคัดสรรแยกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยคุณสมบัติผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้ารับการคัดสรร ต้องเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีชื่ออยู่ในการสํารวจและลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี พ.ศ. 2557 – 2561 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้แจ้งไว้ในการสํารวจ ซึ่งลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 – 2561 โดยต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน หรือได้รับอนุญาตตามที่ กฎหมายกําหนด เช่น อย. และหากผลิตภัณฑ์ใดไม่มีข้อกําหนดของกฎหมายระบุไว้ ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนวันรับสมัครเข้ารับการคัดสรร เช่น มกอ. ฮาลาล คิว หรือมาตรฐานอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ 1 ราย สามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรได้ จํานวน 3 ผลิตภัณฑ์/ชุด

            จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงเชิญชวนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สมัครเข้ารับการคัดสรรฯ ณ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5361 2169.