จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการค้นหาและนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 และฉีดวัคซีน

0
69

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการค้นหาและนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 และฉีดวัคซีน กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ผนึกกำลังร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เร่งค้นหาแรงงานต่างด้าวทั้งในระบบและนอกระบบที่ยังไม่เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 และเข้ารับการวัคซีน เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการ ตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ดำเนินการตรวจค้นหาเชิงรุก ในห้วงที่ผ่านมา มีแรงงานต่างด้าวบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขอรับบริการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรค COVID – 19 โดยปัญหาของการแพร่ระบาดในขณะนี้ คือ การแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ รวมทั้งพบการระบาดในพื้นที่อำเภอสารภี อำเภอแม่ริม อำเภอสันกำแพง และอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งทีมปฏิบัติการเชิงรุกของอำเภอได้ดำเนินการตรวจค้นหาเชิงรุก และสั่งปิดสถานที่ที่พบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนทันที เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็ว 


ทั้งนี้ ได้มีการสั่งการให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (กอ.รมน.) ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เร่งดำเนินการขับเคลื่อนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ทั้งในสถานที่พัก 15 ชุมชนพื้นที่สีแดง และแคมป์คนงานในอำเภอใกล้เคียงโดยรอบ เพื่อนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK และเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรค COVID – 19 ให้ครบถ้วน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่กำหนดให้แรงงานต่างด้าวทั้งในและนอกระบบเข้ามาแสดงตน และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19