จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มทบ.33 กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ

0
363

จังหวัดเชียงใหม่ หารือร่วมกับ มทบ.33 กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ ออกประกาศให้ผู้ประกอบการรับซื้อลำไย ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจน ตลอดช่วงรับซื้อ ขู่จะส่งเจ้าหน้าที่ออกติดตามและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด หากพบเห็นผู้กระทำความผิด จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด พบเห็นผู้กระทำผิด แจ้ง สายด่วน 1569

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 60 ที่ห้องประชุมสโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย  พลตรี เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับลำไยเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ โดยกำหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากราคาที่รับซื้อปัจจุบันต่ำกว่าต้นทุนการผลิตมาก

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริง ด้านต้นทุนการผลิต และด้านการตลาดของลำไย และร่วมกันกำหนดราคาที่เหมาะสม  โดยวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการตลาด และการรับซื้อลำไยสดของไทยในประเทศจีน กิโลกรัมละ 125 บาท ราคาลำไยอบแห้ง กิโลกรัมละ 175 บาท และราคาลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง กิโลกรัมละ 416 บาท ส่วนราคาลำไยสดของไทยในเวียดนาม กิโลกรัมละ 50 บาท และราคาลำไยอบแห้ง กิโลกรัมละ 146 บาท ขณะที่ราคาลำไยในประเทศไทย  ลำไยสดช่อ เกรด AA กิโลกรัมละ 20 – 24 บาท  เกรด A กิโลกรัมละ 17-20 บาท  เกรด B กิโลกรัมละ 14-17 บาท และ C กิโลกรัมละ 10 -12 บาท ในส่วนของลำไยรูดร่วงAA กิโลกรัมละ 12 บาท A กิโลกรัมละ 6-7 บาท B กิโลกรัมละ 4-5 บาท และ C กิโลกรัมละ 1 บาท

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจที่ซื้อขายสินค้าเกษตรลำไย ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อสินค้า “ลำไย” ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560  เพื่อเป็นการคุ้มครองเกษตรผู้ปลูกลำไย ให้ผู้ประกอบการรับซื้อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 1. ให้ผู้ประกอบการรับซื้อลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แจ้งประกาศราคารับซื้อรายวัน ในช่วงเวลาตอนเช้าของทุกวัน และตลอดช่วงเวลาการรับซื้อ เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบและใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินในเก็บผลผลิตและจำหน่าย

2.ให้ผู้ประกอบการรับซื้อลำไย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อตามข้อ 1. ให้แสดงไว้ ณ สถานที่รับซื้อบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่รับซื้อนั้น การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตรให้แสดงราคาต่อหน่วย ซึ่งราคาจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 10 เซนติเมตร ในลักษณะที่เห็นชัดเจนและเปิดเผย สามารถอ่านได้ง่าย สำหรับข้อความที่แสดงควบคู่กับราคาซื้อต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้ กรณีที่ราคารับซื้อลำไยมีความสัมพันธ์กับประเภท ชนิด คุณภาพ ชั้น ให้แสดงราคารับซื้อควบคู่กับข้อความหรือรายการนั้นด้วย

  1. จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างใกล้ชิด หากพบเห็นผู้กระทำความผิด จะดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด และ หากเกษตรกร พบเห็นหรือกระทำความผิดตามประกาศฯ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อสินค้าดังกล่าว ให้แจ้งเรื่องไปยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าและบริการสำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่) ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112659-61 หรือ สายด่วน 1569